مصاحبه

18 دسامبر
0

برای اثربخشی تبلیغات چه مقدماتی لازم است؟

مصاحبه دکتر رحیم اسفیدانی، عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی( این مصاحبه با همکاری روزنامه کسب و کار صورت گرفته است)

ادامه ...
04 دسامبر
0

کاربرد علم بازاریابی در بازارهای رقابت کامل

مصاحبه دکتر محمد علی شاه حسینی  ، عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی( این مصاحبه با همکاری روزنامه کسب و کار صورت گرفته است)

ادامه ...
16 نوامبر
0

اعتماد سازی کنیم

مصاحبه دکتر وحيد ناصحی فرد ، عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی( این مصاحبه با همکاری روزنامه کسب و کار صورت گرفته است)

ادامه ...
16 نوامبر
0

به گيرندگان تبليغات توجه كنيم

مصاحبه دکتر عبدالحميد ابراهيمی ، عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی ( این مصاحبه با همکاری روزنامه کسب و کار صورت گرفته است)

ادامه ...
15 نوامبر
0

پیام های تبلیغاتی منجسم باشد

مصاحبه با دکتر مسعود کیماسی  دبیر علمی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی ( این مصاحبه با همکاری روزنامه کسب و کار صورت گرفته است)

ادامه ...