امروزه مصرف کننده در میان انبوهی از برندها به دنبال نشانه ای می گردد که او را به انتخاب تشویق کند. این نشانه های متمایز کننده

عنوان مقاله :  آزمون عشق به برند در میان اعضای شبکه های اجتماعی در ایران بر اساس مدل آلبرت و همکاران
نویسنده : دکتر میر احمد امیرشاهی ،دکتر حمیدرضا یزدانی ، دکتر محمود محمدیان ، نسیم تقوی فرد
تاریخ انتشار: پاییز 1392

چکیده : امروزه مصرف کننده در میان انبوهی از برندها به دنبال نشانه ای می گردد که او را به انتخاب تشویق کند. این نشانه های متمایز کننده ، اغلب نه از طریق ویژگی های کارکردی ، بلکه ویژگی های احساسی و نمادین برند ایجاد می شوند . برقراری ارتباطی بلند مدت و متسحکم با مصرف کننده ، شرایطی را فراهم م یکند تا مصرف کننده نسبت به برند ، احساس پیدا کند و آن را جزئی از زندگی اش بداند . یکی از انواع روابطی که مصرف کنندگان با برند برقرار می کنند ، حساس عشق نسبت به برند است .ایجاد چنین رابطه ای با برند، منبعی پایدار و غیر قابل تقلید از مزیت رقابتی را برای آن برند خاص به وجود می آورد.

دانلود مقاله