کمیته علمی

کمیته علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی به ترتیب حروف الفبا

dr-tehrani
دکترمحمد بلوریان تهرانی

دکتری بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکا

dr-torkestani

دکتر محمد صالح ترکستانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر طهمورث حسنقلی پور

دکتر طهمورث حسنقلی پور

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

farshidدکتر فرشید حسینی

dr-hoseeini
دکتر حمید خداداد حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کامبیز حیدرزاده
dr-tarzjani
دکتر دهقان طزرجانی

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران

dr-rosta
دکتر احمد روستا

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر طاهر روشندل اربطانی

دکتر طاهر روشندل اربطانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

dr-amirshahi
دکتر میراحمد امیر شاهی

عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا (س)

dr-sanaye

دکتر علی صنایعی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

dr-mira
دکتر سید ابوالقاسم میرا

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

dr-nasehi
دکتر وحید ناصحی فر

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی