هيات داوران جشنواره

دکتر طهمورث حسنقلی پور

دکتر طهمورث حسنقلی پور

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

استاد محسن میرزایی
پیشکوست و استاد برتر صنعت تبلیغات

dr-esfidani
دکتر محمد رحیم اسفیدانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

dr-keymasi

دکتر مسعود کیماسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر کامران کاتوزیان

دکتر حقیقی