مهندس علی یزدانی؛ مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به جمع کمیته صنعت دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی پیوست.