عوامل متعددی بر شکلی گیری قصد خرید افراد تاثیر گذار هستند. هدف این تحقیق، ارائه مدلی جامع از عوامل عمده موثر بر قصد خرید

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران
نویسنده : دکتر زهره دهدشتی شاهرخ، امین کهیاری حقیقت ، امین عطوفی
تاریخ انتشار: بهار 1393

چکیده :   عوامل متعددی بر شکلی گیری قصد خرید افراد تاثیر گذار هستند. هدف این تحقیق، ارائه مدلی جامع از عوامل عمده موثر بر قصد خرید کالاهای خارجی مصرف کنندگان است.بدین منظور از نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و از 400 مصرف کننده در دسترس در دو منطقه شهر تهران پرسش نامه هایی تکمیل و جمع آوری شد. از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

دانلود مقاله