شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری

بالاترین نهاد در هدایت جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ؛ شورای سیاستگزاری است. اعضای آن از اساتید دانشگاه، خبرگان صنعت تبلیغات و بر حسب نیاز مشاورین مرتبط یا افراد صاحب نظر خواهند بود. این شورا وظیفه تعیین چشم‌انداز، مأموریت، سیاست‌ها، اهداف و همچنین تعریف خطوط کلی اجرائی شدن جایزه ازجمله تبلیغات و معرفی آن را بر عهده خواهد داشت. همچنین تائید صحت فرآیند ارزیابی، تائید خطوط علمی و اجرائی و سایر خروجی‌های کمیته‌های علمی و داوری و اجرایی بر عهده شورای سیاستگزاری می‌باشد. دبیری جایزه بر عهده یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه عضو شورای سیاستگزاری می‌باشد که توسط رئیس شورا تعیین و معرفی می‌گردد.