شورای سیاستگذاری

دکتر طهمورث حسنقلی پور

دکتر طهمورث حسنقلی پور

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر فرهنگی

دکتر علی اکبر فرهنگی

مشاور عالی کنفرانس

dr-aghazadeh

دکتر هاشم آقازاده

رئیس کنفرانس

dr-sh

دکتر محمدعلی شاه حسینی

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طاهر روشندل اربطانی

دکتر طاهر روشندل اربطانی

معاون آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا کرمی

دکتر غلامرضا کرمی

معاون اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مسعود کیماسی

دکتر مسعود کیماسی

دبیرعلمی کنفرانس