دکتر عباس مهدوی مهر؛ مدیر کل بازرگانی سازمان صدا و سیما به جمع کمیته صنعت دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی پیوست.