از آنجا که پیشبرد منطقی و مناسب اقتصاد کشور و حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و ورود به بازارهای جهانی و رقابت میان سازمانها و شرکت ها نیازمند توسعه مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در بخش های دولتی و خصوصی است، لذا دستیابی به آخرین دستاوردها، دیدگاه‌ها و یافته‌های پژوهشگران و فعالان عرصه بازاریابی و تبلیغات اجتناب ناپذیر بوده و راهگشا و یاری‌گر مدیران در تحقق مسئولیت‌های آنان خواهد بود. در این راستا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نظر دارد “دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی” را با تکیه بر آخرین دستاوردهای مدیریت بازاریابی در اسفندماه سال جاری برگزار نماید.