هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف كننده سبز(حامی محیط زیست) در شهر تهران است.

عنوان مقاله :  رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز
نویسنده : دکتر محمود محمدیان ، امیر ختائی
تاریخ انتشار: بهار 1390

چکیده :هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف كننده سبز(حامی محیط زیست) در شهر تهران است. با نمونه ی آماری 316 نفری ، 15 فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و رابطه نگرشهای زیست محیطی، هنجارهای فردی، اثر بخشی ادراك شده توسط مصرف كننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرف كننده سبز (رفتار خرید مصرف كننده سبز، رفتارحفاظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی) تأیید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قویتری میان نگرشهای زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف كننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف كننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافت نشده است.

دانلود مقاله