حامیان کنفرانس

حامیان معنوی و علمی
ershad isti university_tehran tarbiatmodares alametabatabaei isfehan_logo
shiraz_uni shahidbeheshti tabriz_uni ferdowsi_logo azad-islamic-university elm_sannat_uni
shahed_uni  alzahra_uni honar_uni  pnu elm_farhang_uni pajooheshgah_jahad
imi park        
         
 
حامیان رسانه ای
hamshahri allconferences civilica kasbokar