راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمان و انرژی صرف شده مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است.

عنوان مقاله : تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد
نویسنده : دکتر میر احمد امیرشاهی ،دکتر حمیدرضا یزدانی ، دکتر محمود محمدیان ، نسیم تقوی فرد
تاریخ انتشار: پاییز 1392

چکیده : راحتی استفاده از خدمات معرف ارزش درونی زمان و انرژی صرف شده مشتری در طول و پس از دریافت خدمات است. سطح بالای راحتی ، فرایند تصمیم خرید مشتری را تسهیل نموده و به وی کمک می کند از طریق صرفه جویی در زمان و انرژی صرف شده شواهد ملموس خدمات را راحت تر درک نماید.این مقاله به بررسی تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد مشتریان شرکت ایرانسل می پردازد.

دانلود مقاله

دانلود مقاله