زمان و محل برگزاری

 زمان : 3 و 4  اسفند ماه 1395

مکان : تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  – سالن همایشهای الغدیر

Untitled-1 Untitled-3 Untitled-4

map